Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Kto może otrzymać pomoc ?
Pomoc może uzyskać osoba fizyczna:

 1. która jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia:
 2. która nie wystąpiła oraz nie posiada przyznanego prawa do renty strukturalnej z ARiMR;
 3. była przez okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nieprzerwanie ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik (w pełnym zakresie oraz z mocy ustawy);
 4. nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
 5. która otrzymała dopłatę do gruntów rolnych za rok poprzedzający rok złożenia wniosku,
 6. która ma miejsce zamieszkania na terenie:
  - gminy wiejskiej lub
  - gminy miejsko-wiejskiej , z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  - gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców


Na co pieniądze?

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Jakie koszty mogą być zwracane ?

 1. budowa oraz prace budowlane w obiektach niemieszkalnych oraz w istniejących budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
 2. zakupy maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 3. zakupy środków transportu:
 4. na potrzeby świadczenia wyłącznie usług transportowych - do 75% kosztów projektu;
 5. na potrzeby prowadzenia innej działalności - do 50 % kosztów;


Zakupy sprzętu używanego oraz podatek VAT nie podlegają refundacji.
Refundacji podlegają koszty kwalifikowane , nie więcej jednak niż 50 % tych kosztów. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100.000 zł na jednego beneficjenta.

 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

  PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com