Ogłoszenie konkursu nr 1/2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Odolion, 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 1/2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: od 25.10.2017 do 08.11.2017

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 25.10.2017 do 07.11.2017 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

08.11.2017 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia - stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 o ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 200 000,00 zł

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70 % kosztów kwalifikowalnych;
  • pozostałe podmioty – maks. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej:

www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie (54) 282 40 97.

   

 

Załączniki do Ogłoszenia - Dokumenty do pobrania:

 

Pobierz: Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy - Wersja MS Excel (wersja 2z)

Pobierz: Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy - Wersja PDF (wersja 2z)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.

Pobierz: Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20 lipca 2017 r.

Pobierz: Załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

Pobierz: Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy wykaz działek ewidencyjnych

Pobierz: Załącznik nr 3 do umowy o przyznanie pomocy kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

Pobierz: Załącznik nr 3a do umowy o przyznanie pomocy kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

Pobierz: Wzór formularza wniosku o płatność - Wersja MS Excel (wersja 2z)

Pobierz: Wzór formularza wniosku o płatność - Wersja PDF (wersja 2z)

Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r.

Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia

Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR - LGD Odolion

Pobierz: Lokalne Kryteria Wyboru operacji (PROW). Zakres tematyczny operacji: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Pobierz: Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com