Ogłoszenie konkursu nr 3/2018

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Odolion, 25.01.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 3/2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 do 23.02.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 09.02.2018 do 22.02.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

23.02.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

Zakres tematyczny naboru nr 3/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia - stanowią załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz przedsięwzięcia, wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 30 pkt.

/Spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:  700 000,00 zł

 

Intensywność pomocy:

  • jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • podmioty wykonujące działalność gospodarczą – maks. 70 % kosztów kwalifikowalnych;
  • pozostałe podmioty – maks. 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” www.ziemiakujawska.pl
  • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, opis kryteriów wyboru operacji, zasady przyznawania punktów ze spełnionego kryterium oraz inne Załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się w siedzibie LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, a także na stronie internetowej: www.ziemiakujawska.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na zmianę przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5) w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) dla w/w naborów wniosków w zakresie wyboru operacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy RLKS w obowiązującym brzmieniu.

 

Załączniki do ogłoszenia:

Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy (EXCEL)
Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie pomocy - dodatkowe formularze dla podmiotów współaplikujących (EXCEL)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
Pobierz: Formularz umowy o przyzniu pomocy 6z (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 3 kary administracyjne (PDF)
Pobierz: Załącznik nr 3A Kary administracyjne (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność (PDF)
Pobierz: Formularz wniosku o płatność (EXCEL)
Pobierz: Dodatkowe arkusze Wniosku o płatność dla podmiotów współwnioskujących (EXCEL)
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF)
Pobierz: Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia LGD Odolion (WORD)
Pobierz: Cele ogólne i szczegółowe LSR wraz ze wskaźnikami (WORD)
Pobierz: Lokalne kryteria wyboru (WORD)
Pobierz: Lista wymaganych dokumentów (WORD)

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com