Ogłoszenie konkursu 1/2019

Odolion, 25.02.2019 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (zamiennie LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-262/19

Numer konkursu LGD: 1/2019ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Cel ogólny:
Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne

Cel szczegółowy:
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej
i rekreacyjnej

 

Przedsięwzięcie LSR:
Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru

Oś Priorytetowa 7

Działanie:7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy SzOOP : Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju


Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Pobierz: Pełne ogłoszenie o naborze 1/2019
Pobierz: Załączniki do naboru

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com